Forside

Sjømat Norge arbeider for at næringen skal drive miljømessig bærekraftig og ha en troverdig miljøpolitikk. Sjømat Norge skal også arbeide for å begrense miljøpåvirkninger fra omverdenen som kan redusere mulighetene for å produsere trygg sjømat.

Visjon og mål for arbeidet med rømmingssikring

Havbruksnæringen er helt klar på at rømming av fisk er uønsket.

Sjømat Norges generalforsamling vedtok i 2007 at havbruksnæringen skal ha en 0-visjon for rømming av fisk. Det operative målet er å nå et nivå hvor rømt oppdrettsfisk ikke påvirker villfisken negativt. Dette betyr at antall rømminger og omfanget av enkeltrømminger skal reduseres til et minimum.

Gjøre hverandre gode

Slide2-1020En av de mange tiltakene som næringen har iverksatt, er  å forebygge og hindre rømming gjennom å lære av hverandres rømmingshendelser, «nestenhendelser» eller av de farene for at rømming kan skje som oppdages under drift av et anlegg. Ved å benytte rapporteringsskjemaet på dette stedet ønsker næringen å legge til rette for å gjøre hverandre gode.

Mer informasjon om rapporteringen.

Andre tiltak i det rømmingsforebyggende arbeidet

Havbruksnæringen arbeider i hovedsak med utgangspunkt i to hovedstrategier for å nå målet:

  • Reduksjon av risiko for rømming som følge av teknisk svikt og feil bruk av utstyr
  • Fokus på den menneskelige faktoren med kompetanse, risikoanalyser og riktige holdninger i sentrum

Av konkrete tiltak kan nevnes:

  • Kurs for næringsaktører
  • Regelverk lett tilgjengelig på nett
  • FoU
  • ”Best practise” og ”bad practise”. Fiskeridirektoratets faktaark og erfaringsdatabase
  • Standardisering og sertifisering av utstyr og anlegg
  • Miljøløftet; forebygge og redusere konsekvenser
  • Rømmingssikring del av grunnopplæring
  • Beredskap og beredskapsøvelser

Sjømat Norges Rømmingsutvalg – lære og forebygge

Sjømat Norge sitt eget rømmingsutvalg ble opprettet i desember 2005. Fra mandatet framgår det blant annet at:

FHL har en 0-visjon for rømming av fisk. Det operative målet er at rømming ikke skal påvirke villfisk negativt. Dette betyr at antall rømminger og omfanget av enkeltrømminger skal reduseres til et minimum

 Rømmingsutvalget skal være rådgivende til FHL med det formål å redusere mengden fisk som rømmer fra norske havbruksanlegg. Utvalget skal vurdere tiltak som kan redusere risikoen for rømming og begrense skadeomfanget. Utvalget skal gå igjennom de tiltak som allerede er gjennomført og vurdere og foreslå hvilke ytterligere tiltak som kan tenkes å bidra til å redusere rømming. Hele grunnlaget for dette arbeidet er miljøhensyn, spesielt i forhold til villaksen.