Registrering av observerte potensielle farer

Rapporteringsskjemaet kan brukes enten hendelsen er knyttet til et landanlegg, et sjøanlegg, en transportetappe eller andre deler av produksjonen. Rapporten anonymiseres straks etter mottak.

Hensikt med rapporteringen

Hovedmålet er å forebygge og hindre rømming gjennom å lære av hverandres rømmingshendelser, «nestenhendelser» eller av de farene for at rømming kan skje som oppdages under drift av et anlegg.

Hva skal rapporteres?

Dette er en frivillig rapportering av rømmingshendelser, nestenhendelser, observerte potensielle farer eller bekymringer for at rømming skal skje.

Observerte potensielle farer for rømming kan eksempelvis gjelde bruken av utstyr eller båter, svakheter ved etablerte prosedyrer eller brukerhåndbøker osv. Disse kan ha resultert i en nesten-hendelse, men trenger ikke å ha gjort det. Det er svært nyttig å kunne informere andre om mulige farer før hendelser eller nestenhendelser faktisk leder til en rømming.

Faktiske rømmingshendelser og mistanker om rømming rapporteres selvsagt først til Fiskeridirektoratet og internt i selskapet, men erfaringsmessig tar det lang tid før god og riktig informasjon når resten av næringen. Hvis den i det hele tatt gjør det. Skal andre lære av slike hendelser, er det viktig at nødvendig informasjon kan spres ut til næringen så raskt det er praktisk mulig etter at hendelsen har skjedd.

Hva skjer med rapportene?

I pilotprosjektperioden mottas rapporten av Sjømat Norge, som anonymiserer rapporten før den legges ut på en lukket side for vurdering og eventuell videre oppfølging i samråd med Sintef Fiskeri og havbruk. På denne måten vil det etter hvert bygges opp et arkiv over hendelser og farer som kan gi læring og innspill til risikovurderinger for aktører i næringen, eller avdekke behov for å gå ut med anbefalinger, igangsetting av nødvendig FoU, uttestinger, anbefaling om endring av prosedyrer, utstyr, håndtering av utstyr osv.

Bakgrunn for pilotprosjektet

Økningen i antallet rømte fisk i 2011, mulig uheldige forhold ved bruk av not og bunnring som ble oppdaget i forbindelse med disse, samt innspill fra flere aktører om behov for å lære av hverandre, utløste vedtak i Bransjegruppe havbruk om å sette i gang prosjektet. Midt-Norge skal være pilot i perioden februar-august 2013 før en evt vurderer å gjøre dette landsomfattende.