Miljømål

Visjon og mål for arbeidet med rømmingssikring.

Bærekraft

Havbruksnæringen er helt klar på at rømming av fisk er uønsket.

Sjømat Norges generalforsamling vedtok i 2007 at havbruksnæringen skal ha en 0-visjon for rømming av fisk. Det operative målet er å nå et nivå hvor rømt oppdrettsfisk ikke påvirker villfisken negativt. Dette betyr at antall rømminger og omfanget av enkeltrømminger skal reduseres til et minimum.

Hvorfor er det så viktig at vi unngår rømming av fisk?

Hensynet til villfisken:

Å unngå en mulig negativ påvirkning på villaksen er hovedårsaken til at vi må hindre rømming.

Høyt innslag av oppdrettslaks i ei elv er antatt å ha negativ effekt på den stedegne villaksstammen; enten gjennom innkryssing eller ved å forstyrre villaksen på gyteplassen. Selv om vi pr i dag ikke vet i hvor stor grad oppdrettslaksen påvirker villaksen negativt, eller hvor stort innsig av rømt fisk de ulike villaksbestandene tåler før dette får en negativ betydning, står visjonen og målet om å hindre rømming like klart. Å hindre rømming er vårt ansvar.

Økonomiske hensyn:

Rømming er ulønnsomt. Enhver rømt fisk vil påvirke oppdretterens netto fortjeneste negativt. Det er tap knyttet til ødelagt utstyr og ekstra arbeid, bruk av brønnbåt, gjenfangst, verditapet for den fisken som ikke kan selges.

Næringens omdømme:

Rømming av fisk oppfattes naturlig nok negativt av allmennheten, og er et hyppig brukt argument mot havbruksnæringen og næringens bærekraft. Også av denne grunn må oppdretterne derfor fortsette å gjøre det de kan for at den positive utviklingen rømmingsstatistikken totalt sett har vist de siste årene skal fortsette.

Rammebetingelsene:

Havbruksnæringens rammebetingelser er i stor grad bestemt og påvirket ut fra dens evne til å vise at den kan ivareta de ressurser den betros, og det regelverk den er underlagt. Rømningssikring er et viktig bidrag til miljømessig bærekraftig utvikling.

Videre vekst og rammer er avhengig av hvordan vi lykkes i forhold til å forhindre rømming.